Medsittning

Från och med 2016 ska alla AT-läkare ha genomfört fyra medsittningar, examinationer, ett i vardera ämne, för att kunna deltaga, enligt beslut i AT-nämnden.

Bedömningsmallar

Aktuell bedömningsmall för medsittning hämtar du här

Senast måndagen efter sista anmälningsdagen, 28 januari ska de fyra ifyllda bedömningsmallarna skickas i original eller som vidimerade kopior till AT-kansliet.
Obs! att AT-kansliet inte har resurser att hämta ut kuvert som skickas rekommenderat med avisering.

Vidimering innebär att en opartisk person intygar att kopian stämmer överens med originalhandlingen.
Kopiorna ska vidimeras på varje sida med:
- namnteckning
- namnförtydligande
- telefonnummer

Obs! Tidigare bedömningsmall daterad 2014 gäller endast om medsittningen genomfördes före 31:a december 2015.