Medsittning

Beslut i AT-nämnden.
Ny Behörighet för att deltaga i eAT-provet:
Från och med 2016 ska alla AT-läkare genomfört 4 medsittningar (ett i vardera ämne) för att kunna deltaga.

Efter två underkända skriftliga prov ska muntlig examination genomföras efter påföljande godkänt eAT-prov oavsett om godkända medsittningsprov föreligger eller ej.

Vid underkänd muntlig del ska nytt skriftligt eAT-prov genomföras.

Giltig bedömningsmall finns att ladda ner här. Den tidigare medsittningsmallen daterade 2014 gäller om medsittningen är genomförd före 31:a december 2015. Observera att äldre bedömningsmallar inte skall användas. Examinationer med äldre mallar godkänns ej.

Ifyllda bedömningsmallarna ska skickas i original eller vidimerade kopior senast måndagen efter sista anmälningsdagen från samtliga fyra huvudplaceringar till:

Institutionen för LIME
Sekretariatet för AT-prov
171 77 Stockholm

Vidimering innebär att en opartisk person har granskat kopian och intygar dess överensstämmelse med originalhandlingen genom att underteckna kopian med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer. Tänk på att vidimering måste finnas på varje sida. Det får inte vara vidimerat på baksidan av kopian.