Medsittning

Från och med 2016 ska alla AT-läkare ha genomfört fyra medsittningar, examinationer, ett i vardera ämne (kirurgi, intermedicin, psykiatri och allmänmedicin) för att kunna deltaga, enligt beslut i AT-nämnden.

De fyra godkända medsittningsproven är endast giltiga vid två påföljande eAT-prov. Godkänns AT-läkaren först vid det tredje eAT-provtillfället ska en muntlig examination som ersätter medsittningsproven genomföras.

Nedanstående gäller om du anmäler dig för första gången!

De fyra bedömningsmallarna från dina medsittningar ska bifogas i PDF-format vid anmälan via anmälningslänken. (Du ska även bifoga ditt "svenska examensintyg" eller "Beslutet från Socialstyrelsen" på samma sätt via anmälningslänken.)

Viktigt!
Om du vill vara säker på att få skriva eAT-provet vid det valda tillfället och i den ort du önskar ska du bifoga korrekta dokument. Detta gäller både examensbevis, beslut från Socialstyrelsen och bedömningsmallar.

Om dokumenten inte är korrekta riskerar din anmälan att bli försenad vid granskningen och du kan då bli placerad i annan skrivort än du önskar eftersom platserna i första hand går till de som bifogar korrekta dokument.

För att säkerställa att din anmälan är korrekta;
vänligen kontrollera:

- att samtliga uppgifter i bedömningsmallarna är ifyllda!
- att dina personuppgifter som namn, personnummer och e-postadress är korrekta.
- att medsittningens ämne står noterat på varje blad och att slutbetyget är ifyllt.
- att examinatorns namn och kontaktuppgifter är korrekt angivna samt Obs! att examinatorns signatur ska finnas med!
- att handledaren och examinatorn inte är samma person!
- att alla PDF-sidor har kommit med etc.

Obs! Aktuell bedömningsmall är från 2015, se nedan. Tidigare bedömningsmall daterad 2014 gäller om medsittningen genomfördes före 31:a december 2015. Bedömningsmallen från 2011 gäller inte längre!