Medsittning

Från och med 2016 ska alla AT-läkare ha genomfört fyra medsittningar, examinationer, ett i vardera ämne, för att kunna deltaga, enligt beslut i AT-nämnden.

Bedömningsmallar

Senast måndagen efter sista anmälningsdagen, 28 oktober (för novemberprovet) ska de fyra ifyllda bedömningsmallarna skickas i original eller som kopior, korrekt vidimerade, till AT-kansliet.

Var vänlig att respektera vårt utsatta datum och skicka i god tid!
Tänk på att frankera försändelsen tillräckligt!

Aktuell bedömningsmall (2015) för medsittning

Vidimering innebär att en opartisk person intygar att kopian stämmer överens med originalhandlingen.
Kopiorna ska vidimeras på varje sida med:
- namnteckning
- namnförtydligande
- telefonnummer

Obs! Tidigare bedömningsmall daterad 2014 gäller om medsittningen genomfördes före 31:a december 2015.